இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Wambierzyce + Tłumaczów [3]