ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkowskie Skałyx + Skansen Wambierzycex + Szopka Wambierzycex [1]