இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkowskie Skałyx + Skansen Wambierzycex + Szopka Wambierzycex [1]