ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Pasterkax + Ratno Dolnex + Suszynax + Gajówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]