ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Pasterkax + Ratno Dolnex + Skansen Wambierzycex [1]