இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Pasterkax + Ratno Dolnex + Skansen Wambierzycex [1]