இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Pasterkax + Skansen Wambierzycex + Szopka Wambierzycex [1]